หลักสูตร พัฒนาคน พัฒนางานด้วยการคิดเชิงบวก

หลักการและแนวความคิด

บุคลากรที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นี้จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในหลายด้าน การคิดเชิงบวก ก็เป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องที่บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่เคยมองเห็นแต่ปัญหามาเป็นการคิดเชิงบวก ซึ่งจะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่การพัฒนาตัวของบุคลากรเอง และส่งผลดีต่อความสำเร็จของงาน…

Read More

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ

หลักการและเหตุผล

ในสายงานบริการ อาทิ งานบริการในโรงพยาบาล งานบริการในโรงแรม งานบริการในสายการบิน บุคลิกภาพของผู้ให้บริการสามารถสร้างความประทับใจแรกพบให้เกิดแก่ผู้รับบริการ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
บุคลิกภาพที่ดีสามารถฝึกและพัฒนาได้ การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบุคลิกภาพของตนในปัจจุบันและมีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ การมีบุคลิกภาพที่ดีควบคู่กับการบริการที่เป็นเลิศจะทำให้เกิดความประทับใจของลูกค้าส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจบริการ…

Read More

หลักสูตร ชาญฉลาด “11Q” สู่ความสำเร็จของงาน

หลักการและแนวความคิด

ในโลกในยุคที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้น  การติดต่อสื่อสารของคนสะดวก ง่าย รวดเร็วขึ้น  ทำให้บุคคลในองค์กรมีการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นทั้งกับบุคคลภายในองค์กรด้วยกันและบุคคลภายนอกองค์กร  การที่บุคคลจะอยู่ จะทำงานร่วมกัน ได้อย่างราบรื่น มีการประสานสัมพันธ์กัน มีความจำเป็นที่บุคคลต้องรู้และสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี มีความชาญฉลาดและใช้ความชาญฉลาด “11 Q” (11 Quotient) ซึ่งจะทำให้บุคคลมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือในการปฏิบัติงานจนงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดคุณภาพ…

Read More

หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

หลักการและเหตุผล

กิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดและปรับปรุงสถานที่ทำงานหรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดคุณภาพของงาน นอกจากนี้ 5ส ยังเป็นอีกกลยุทธที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็ว การได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5ส และลงมือปฏิบัติย่อมเกิดผลดีแก่ทุกคนในองค์กรและเกิดผลดีกับองค์กรด้วย

กิจกรรม 5ส ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการสร้างความเข้าใจ สร้างความตะหนักของทุคน และทุกภาคส่วนขององค์กรร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเคยชินก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพของงานและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย…

Read More

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร ในยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักการและแนวความคิด

          ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพ เจริญก้าวหน้า และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือต้องมีบุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหาร หัวหน้างาน จะต้องวางแผน กำกับ ดูแลเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อตนเองและองค์กร  ทั้งนี้จึงจำเป็นที่ผู้บริหาร หัวหน้างาน ในยุคปัจจุบันและอนาคต ต้องเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ…

Read More

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

ผู้ที่กำลังจะก้าวสู่หัวหน้างานและผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้างาน ควรต้องมีความรู้ ความสามารถ เทคนิคและทักษะหลายประการของหัวหน้างาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา เรียนรู้วิธีการเป็นหัวหน้างาน เรียนรู้หลักในการครองใจคน เรียนรู้หลักในการบริหารงานในส่วนต่างๆ รวมไปถึงการบริหารตนเอง บริหารเพื่อนร่วมงาน และบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงานที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารและองค์กร   …

Read More

หลักสูตร วิทยากรผู้นำ 5ส

หลักการและเหตุผล

5 ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดและปรับปรุงสถานที่ทำงานหรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดคุณภาพของงาน นอกจากนี้ 5ส ยังเป็นอีกกลยุทธที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็ว การได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5ส และลงมือปฏิบัติย่อมเกิดผลดีแก่ทุกคนในองค์กรและเกิดผลดีกับองค์กรด้วย…

Read More

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำของครู

หลักการและแนวความคิด

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพ เจริญก้าวหน้า และปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือต้องมีบุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ…

Read More