หลักการและเหตุผล

กิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดและปรับปรุงสถานที่ทำงานหรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดคุณภาพของงาน นอกจากนี้ 5ส ยังเป็นอีกกลยุทธที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็ว การได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5ส และลงมือปฏิบัติย่อมเกิดผลดีแก่ทุกคนในองค์กรและเกิดผลดีกับองค์กรด้วย

กิจกรรม 5ส ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการสร้างความเข้าใจ สร้างความตะหนักของทุคน และทุกภาคส่วนขององค์กรร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเคยชินก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพของงานและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรม 5ส
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้

หัวข้อในการพัฒนา

1.ความเป็นมา แนวคิดและความหมาย 5ส
2.ปัจจัยความสำเร็จในกิจกรรม 5ส
3.ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำจิกรรม 5ส
4.องค์ประกอบของ 5ส
5. 5ส กับการเพิ่มผลผลิต
6.ขั้นตอนการทำกิจกรรม 5ส ในองค์กร

        การทำแผนดำเนินงาน > เทคนิคการจัดตั้งคณะกรรมการ > วิธีการกำหนดมาตรฐาน 5ส > การตรวจประเมินการทำ 5ส > กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 5ส

รูปแบบการพัฒนา

1.บรรยาย พร้อมสื่อมัลติมีเดี่ย
2.กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง เกม
3.แบ่งกลุ่มกิจกรรม / ฝึกทักษะ
4.การนำเสนอผลงานของกลุ่ม

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ และคณะ  (โทร. 089-6263747)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

ระดับปฏิบัติการ , ระดับหัวหน้างาน

ระยะเวลาในการพัฒนา

เวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน)

การรับรองผลการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาในการพัฒนาทั้งหมด

การประเมินผลการพัฒนา

แบบสอบถาม การสังเกต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง 5ส
2.ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นวิทยากรผู้นำ 5ส ในองค์กร
3. องค์กรสะอาด สะดวก มีความปลอดภัยในการทำงาน มีประสิทธิภาพในการทำงาน และงานมีคุณภาพสูง

ตารางอบรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

  วัน/เวลา   09.00-12.00   12.00-13.00   13.00-16.00
– ความเป็นมา แนวคิดและ ความหมาย ประโยชน์จาก 5ส
– 5ส กับการเพิ่มผลผลิต
  อาหารกลางวัน – เทคนิคการทำกิจกรรม 5ส
– ขั้นตอนการทำกิจกรรม 5ส