หลักการและเหตุผล

ผู้ที่กำลังจะก้าวสู่หัวหน้างานและผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้างาน ควรต้องมีความรู้ ความสามารถ เทคนิคและทักษะหลายประการของหัวหน้างาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา เรียนรู้วิธีการเป็นหัวหน้างาน เรียนรู้หลักในการครองใจคน เรียนรู้หลักในการบริหารงานในส่วนต่างๆ รวมไปถึงการบริหารตนเอง บริหารเพื่อนร่วมงาน และบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงานที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารและองค์กร  

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ทำให้การทำงานราบรื่น “คนสำราญ งานสำเร็จองค์กรเจริญ”ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีเทคนิคและทักษะของการเป็นหัวหน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ เทคนิคและทักษะของหัวหน้างานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้อในการพัฒนา

1. การบริหารตน

– การวิเคราะห์การเป็นผู้นำของตนเอง
– คุณลักษณะที่หัวหน้างานต้องมี

2. การบริหารคน

– การวิเคราะห์การมองผู้อื่นในแง่มุมต่างๆ
– การบริหารคน  4 ประเภทในหน่วยงาน

3. การบริหารงาน

– การเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
– การวางแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติ การประเมิน และการรายงาน

รูปแบบการพัฒนา

1.บรรยาย พร้อมสื่อมัลติมีเดี่ย
2.กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง เกม
3.แบ่งกลุ่มกิจกรรม / ฝึกทักษะ
4.การนำเสนอผลงานของกลุ่ม

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ เทคนิคและทักษะของหัวหน้างานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ และคณะ  (โทร. 089 6263747)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

ระดับปฏิบัติการ , ระดับหัวหน้างาน

ระยะเวลาในการพัฒนา

เวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน)

การรับรองผลการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาในการพัฒนาทั้งหมด

การประเมินผลการพัฒนา

แบบสอบถาม การสังเกต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

ระดับปฏิบัติการ , ระดับหัวหน้างาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถ มีเทคนิคและทักษะของหัวหน้างาน
2.ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้