หลักการและเหตุผล

5 ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดและปรับปรุงสถานที่ทำงานหรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดคุณภาพของงาน นอกจากนี้ 5ส ยังเป็นอีกกลยุทธที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็ว การได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5ส และลงมือปฏิบัติย่อมเกิดผลดีแก่ทุกคนในองค์กรและเกิดผลดีกับองค์กรด้วย

กิจกรรม 5ส ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการสร้างความเข้าใจ สร้างความตะหนักในเรื่อง 5ส อย่างจริงจัง ให้ทุกภาคส่วนขององค์กรได้รับรู้และเข้าใจจนสามารจัดกิจกรรม 5ส ได้ดีมีคุณภาพ ในหน่วยงานจึงควรมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด และเทคนิคการจัดกิจกรรม 5ส ให้กับสมาชิกในองกร นั่นคือวิทยากรผู้นำ 5ส

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรม 5 ส
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากรผู้นำ 5ส ในหน่วยงานได้

หัวข้อในการพัฒนา

 1. ความเป็นมา แนวคิดและความหมาย 5ส
 2. ปัจจัยความสำเร็จในกิจกรรม 5ส
 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำจิกรรม 5ส
 4. องค์ประกอบของ 5ส และขั้นตอนการทำกิจกรรม 5ส

สะสาง > สะดวก > สะอาด > สุขลักษณะ > สร้างนิสัย

 1. ขั้นตอนการทำกิจกรรม 5ส ในองค์กร

การทำแผนดำเนินงาน > เทคนิคการจัดตั้งคณะกรรมการ > วิธีการกำหนดมาตรฐาน 5ส > การตรวจประเมินการทำ 5ส > กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 5ส

 1. 6. เทคนิคการเป็นวิทยากรผู้นำ 5ส
 2. 7. เทคนิคการจูงใจของผู้นำ 5ส

รูปแบบการพัฒนา

 1. บรรยาย พร้อมสื่อมัลติมีเดี่ย
 2. กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง เกม
 3. แบ่งกลุ่มกิจกรรม / ฝึกทักษะ
 4. การนำเสนอผลงานของกลุ่ม

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ และคณะ  (โทร. 089-6263747)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

ระดับปฏิบัติการ , ระดับหัวหน้างาน

ระยะเวลาในการพัฒนา

เวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน)

การรับรองผลการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาในการพัฒนาทั้งหมด

การประเมินผลการพัฒนา

แบบสอบถาม การสังเกต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง 5ส
 2. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นวิทยากรผู้นำ 5ส ในองค์กร
 3. องค์กรสะอาด สะดวก มีความปลอดภัยในการทำงาน มีประสิทธิภาพในการทำงาน และงานมีคุณภาพสู

 

ตารางอบรม
วิทยากรผู้นำ 5ส
วันที่…….ตุลาคม 2561

วัน/เวลา 09.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00
-ความเป็นมา แนวคิดและ
ความหมาย 5ส
-ปัจจัยความสำเร็จ องค์ประกอบและขั้นตอนการทำกิจกรรม 5ส
อาหารกลางวัน -การเป็นวิทยากรผู้นำ 5ส
-เทคนิคการจูงใจของผู้นำ 5ส