หลักการและแนวความคิด

บุคลากรที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 นี้จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในหลายด้าน การคิดเชิงบวก ก็เป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องที่บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่เคยมองเห็นแต่ปัญหามาเป็นการคิดเชิงบวก ซึ่งจะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่การพัฒนาตัวของบุคลากรเอง และส่งผลดีต่อความสำเร็จของงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้การคิดเชิงบวกในการจัดการกับอุปสรรคและปัญหา
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำการคิดเชิงบวกไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันและเกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

1. การคิดเชิงบวกคืออะไร
2. ทำไมต้องคิดเชิงบวก
3. คิดเชิงบวกจะเป็นประโยชน์กับใคร
4. เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
5. การคิดเชิงบวกต่อตน ต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร
6. การคิดเชิงบวกในการพัฒนาตนและพัฒนางาน

รูปแบบการพัฒนา

1.บรรยาย พร้อมสื่อมัลติมีเดี่ย
2.กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง เกม
3.แบ่งกลุ่มกิจกรรม
4.การนำเสนอผลงานของกลุ่ม

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ และคณะ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร

ระยะเวลาในการพัฒนา

เวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1วัน )

การรับรองผลการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาในการพัฒนาทั้งหมด

การประเมินผลการพัฒนา

แบบสอบถาม การสังเกต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้