หลักการและแนวความคิด

ในโลกในยุคที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้น  การติดต่อสื่อสารของคนสะดวก ง่าย รวดเร็วขึ้น  ทำให้บุคคลในองค์กรมีการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นทั้งกับบุคคลภายในองค์กรด้วยกันและบุคคลภายนอกองค์กร  การที่บุคคลจะอยู่ จะทำงานร่วมกัน ได้อย่างราบรื่น มีการประสานสัมพันธ์กัน มีความจำเป็นที่บุคคลต้องรู้และสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี มีความชาญฉลาดและใช้ความชาญฉลาด “11 Q” (11 Quotient) ซึ่งจะทำให้บุคคลมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือในการปฏิบัติงานจนงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดคุณภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของ11Q
2. สามารถนำความรู้ 11Q ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับปฏิบัติ หัวหน้างาน ผู้บริหาร

เนื้อหาหลักสูตร

1.การปรับตัวและการสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร

2.ความชาญฉลาด 11Q

      IQ ความชาญฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient)

      EQ ความชาญฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)

      MQ ความชาญฉลาดในเชิงคุณธรรม จริยธรรม (Moral Quotient)

      AQ ความชาญฉลาดในการฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient)

      CQ ความชาญฉลาดในเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Quotient)

      PQ ความชาญฉลาดในการเล่น (Play Quotient)

      LQ ความชาญฉลาดในการเป็นผู้มีภาวะผู้นำ (Leadership Quotient)

      TQ ความชาญฉลาดในการทำงานเป็นทีม (Team Quotient)

      OQ ความชาญฉลาดในการทำงานในองค์กร (Organizational Quotient)

      SQ ความชาญฉลาดทางสังคม (Social Quotient)

      ITQ ความชาญฉลาดทางเทคโนโลยี (Information Technology Quotient)

รูปแบบการพัฒนา

1.บรรยาย พร้อมสื่อมัลติมีเดี่ย 40%
2.กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง เกม 20%
3.แบ่งกลุ่มกิจกรรม 20%
4.การนำเสนอผลงานของกลุ่ม 20%

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ และคณะ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร

ระยะเวลาในการพัฒนา

เวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1วัน )

การรับรองผลการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาในการพัฒนาทั้งหมด

การประเมินผลการพัฒนา

แบบสอบถาม การสังเกต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้