หลักการและแนวความคิด

          ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพ เจริญก้าวหน้า และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือต้องมีบุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหาร หัวหน้างาน จะต้องวางแผน กำกับ ดูแลเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อตนเองและองค์กร  ทั้งนี้จึงจำเป็นที่ผู้บริหาร หัวหน้างาน ในยุคปัจจุบันและอนาคต ต้องเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ

          ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ (LEDERSHIP) จะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและแนวทางที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในการพัฒนา ตน พัฒนาเพื่อนร่วมงาน พัฒนางานที่รับผิดชอบ (พัฒนา ตน คน และงาน) และเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน สามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานเต็มใจปฏิบัติงานให้กับตน และหรือให้กับองค์กรจนเกิดความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทัศนคติที่ดี เกิดแนวคิดมีเทคนิคพัฒนาในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเพื่อนร่วมงาน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร ในยุคไทยแลนด์ 4.0

หัวข้อในการพัฒนา

1. ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
2.การเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ นำความสำเร็จสู่องค์กร
ด้านบุคลิกภาพ (การแต่งกาย การพูด เจราจาต่อรอง การสื่อสาร การร่วมกิจกรรมสังคม)
ด้านการบริหาร (เทคนิคการบริหารจัดการ ตน คน งาน มองคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น การบริหารคน 4 ประเภทในองค์กร)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ธรรมาภิบาลในองค์กร แนวคิดลิง 4 ตัว และผู้นำ 11Q.)
ด้านวิทยาการ (แนวคิดเรียนรู้ นำสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน)
ด้านเทคโนโลยี (เทคโนโลยี นวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0) 

รูปแบบการพัฒนา

1.บรรยาย พร้อมสื่อมัลติมีเดี่ย
2.กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง เกม
3.แบ่งกลุ่มกิจกรรม / ฝึกทักษะ
4.การนำเสนอผลงานของกลุ่ม

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ และคณะ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

1.หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร
2.ผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร

ระยะเวลาในการพัฒนา

เวลาอบรม 12 ชั่วโมง (2 วัน)

การรับรองผลการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาในการพัฒนาทั้งหมด

การประเมินผลการพัฒนา

แบบสอบถาม การสังเกต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผู้บริหารที่เป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำในตน
2.ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ประสานงาน)

ฝ่าย/กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร/ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา

          หลักสูตรในการพัฒนามีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเทคโนโลยี และ นวัตกรรม โดยเสริมเนื้อหาไทยแลนด์ 4.0 และภาวะผู้นำ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านวิทยาการ เทคโนโลยี เพิ่มสื่อมัลติมิเดีย กรณีตัวอย่างเพื่อให้ผู้รับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น (ปรับปรุง กันยายน 2561)