หลักการและแนวความคิด

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพ เจริญก้าวหน้า และปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือต้องมีบุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพครูเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย เป็นแบบอย่างต่อเพื่อนครูและผู้รับบริการ ครูจึงควรมีคุณลักษณะของผู้นำที่เกี่ยวข้องกับงานของครู โดยเฉพาะ “คุณลักษณะผู้นำครู ยุคไทยแลนด์ 4.0”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทัศนคติที่ดี เกิดแนวคิดมีเทคนิคพัฒนาในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเพื่อนร่วมงาน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณลักษณะผู้นำครู ยุคไทยแลนด์ 4.0 และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

หัวข้อในการพัฒนา

 1. ครูกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 2. การเป็นครูผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ยุคไทยแลนด์ 4.0

                        – ด้านบุคลิกภาพ (การแต่งกาย การพูด เจราจาต่อรอง การสื่อสาร การร่วมกิจกรรมสังคม)

                        – ด้านการบริหาร (เทคนิคการบริหารจัดการ ตน คน งาน มองคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น คน 4 ประเภทในองค์กร)

                        – ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ธรรมาภิบาลในองค์กร ครูผู้นำกับ 11Q.)

                        – ด้านวิทยาการ (แนวคิดเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน ยุคไทยแลนด์ 4.0)

                        – ด้านเทคโนโลยี (เทคโนโลยี นวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0)

รูปแบบการพัฒนา

 1. บรรยาย พร้อมสื่อมัลติมีเดี่ย
 2. กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง เกม
 3. แบ่งกลุ่มกิจกรรม / ฝึกทักษะ
 4. การนำเสนอผลงานของกลุ่ม

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

ครูประจำการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูหัวหน้างาน

ระยะเวลาในการพัฒนา

6 ชั่วโมง

สถานที่ในการพัฒนา

ห้องที่มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์

การรับรองผลการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาในการพัฒนาทั้งหมด

การประเมินผลการพัฒนา

แบบสอบถาม การสังเกต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลน 4.0
 2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทัศนคติที่ดี เกิดแนวคิดมีเทคนิคพัฒนาในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเพื่อนร่วมงาน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร
 3. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณลักษณะผู้นำครู ยุคไทยแลนด์ 4.0 และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

ผู้รับผิดชอบการพัฒนา (ผู้ประสานงาน)

ฝ่ายบุคล/กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร/กลุ่มงานวิชาการ

การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรในการพัฒนามีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเทคโนโลยี และ นวัตกรรม โดยเสริมเนื้อหาไทยแลนด์ 4.0 และภาวะผู้นำ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิทยาการ และด้านเทคโนโลยี เพิ่มสื่อมัลติมิเดีย กรณีตัวอย่างเพื่อให้ผู้รับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น (ปรับปรุงเมื่อ เมษายน 2561)