หลักการและเหตุผล

ในสายงานบริการ อาทิ งานบริการในโรงพยาบาล งานบริการในโรงแรม งานบริการในสายการบิน บุคลิกภาพของผู้ให้บริการสามารถสร้างความประทับใจแรกพบให้เกิดแก่ผู้รับบริการ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
บุคลิกภาพที่ดีสามารถฝึกและพัฒนาได้ การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบุคลิกภาพของตนในปัจจุบันและมีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ การมีบุคลิกภาพที่ดีควบคู่กับการบริการที่เป็นเลิศจะทำให้เกิดความประทับใจของลูกค้าส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจบริการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีขึ้นต่องานบริการและเห็นคุณค่าของงานบริการ
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลของพนักงานบริการ

หัวข้อในการพัฒนา

1. บุคลิกภาพภายนอกกับงานบริการ
– บุคลิกภาพของผู้ให้บริการที่ผู้รับบริการชื่นชอบ

2. ภาษากายกับงานบริการ
– วิธียิ้ม ไหว้ ทักทายให้ผู้รับบริการประทับใจ
– ภาษากายที่สุภาพ ดูดีในการให้บริการ

3. การสื่อสารกับงานบริการ 
– การใช้ศิลปะการสื่อสารที่ประทับใจผู้รับบริการ
– การสื่อสารที่สร้างเสน่ห์

รูปแบบการพัฒนา

1.บรรยาย พร้อมสื่อมัลติมีเดี่ย 40%
2.กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง เกม 20%
3.ฝึกปฏิบัติทักษะเสรมบุคลิกภาพ 20%
4.ทดสอบความรู้ และทักษะ 20%

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ และคณะ (โทร. 089-6263747)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

1.พนักงานบริการส่วนหน้า
2.พนักงานทั่วไป
3. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

ระยะเวลาในการพัฒนา

เวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน)

การรับรองผลการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาในการพัฒนาทั้งหมด

การประเมินผลการพัฒนา

แบบสอบถาม การสังเกต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ การสื่อสารของผู้ให้บริการ
2.ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ

ผู้รับผิดชอบ (ผู้ประสานงาน)

ฝ่าย/กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์