ประวัติวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ

ประวัติการศึกษา  

          ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาภาวะผู้นำทางการบริหาร

ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา

ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา

สัมฤทธิบัตร  กฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์

          ด้านบริหาร

– อดีตผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

– ผู้บริหาร www.kruinter.com (ครูอินเตอร์ . คอม)

ด้านการสอนและงานวิชาการ

– อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

– อาจารย์พิเศษ / วิทยากรบรรยายพิเศษ สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

– อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

– ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

          ผลงานด้านวิทยากร

-วิทยากรผู้บรรยาย “ภาวะผู้นำฯ” งาน EDUCA 2013 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

– วิทยากรสถาบันพระปกเกล้า “ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพผู้บริหาร”

– วิทยากร “ภาวะผู้นำฯ”  ผู้บริหารระดับกลาง สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน

– วิทยากร “ภาวะผู้นำฯ”  ผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

– วิทยากรหลักสูตร นบต. กรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 3‏ สำนักอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

– วิทยากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  “ภาวะผู้นำและการสื่อสารในองค์กร”

– วิทยากร สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร “ภาวะผู้นำกับความสำเร็จขององค์กร”

– วิทยากร “การบริหารทรัพยากรเพื่อไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ” ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

– วิทยากร โครงการพัฒนาข้าราการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวย การเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนรราชสีมา

– วิทยากร โครงการพัฒนาข้าราการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนรราชสีมา

– วิทยากร โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

– ที่ปรึกษา คณะทำงานศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2

– วิทยากร “คนไทยหัวใจเดียวกัน” กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2

– วิทยากร ทสปช 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ชาติไทย”

– วิทยากร กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โรงเรียนสุจริต”

– วิทยากร สพม 30 “ภาวะผู้นำของผู้บริหาร”

– วิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมฯ” ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา

– วิทยากรพิเศษ “ภาวะผู้นาของผู้บริหาร”  ผู้จัดการธนาคาร ธกส ในจังหวัดเชียงใหม่

– วิทยากร “ภาวะผู้นา ผู้นำองค์กรฯ” ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

– วิทยากรพิเศษ “ภาวะผู้นำของผู้บริหาร” องค์การตลาดเพื่อเพื่อเกษตรกร

– วิทยากร “การพัฒนาภาวะผู้นำฯ” อบจ. อุบลราธานี ผู้บริหารสถานศึกษา

– วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการวิจัยสำหรับครู” มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

– วิทยากร วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี อาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถานประกอบการ

– วิทยากร หัวหน้างาน ในอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเอกชน ศูนย์บริการยานยนต์ ธุรกิจบริการ

– วิทยากร MBAC “การพัฒนาผู้นำและทีมงานฯ”

– วิทยากร พัฒนาหัวหน้างาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด

– อาจารย์พิเศษ / วิทยากรบรรยายพิเศษ สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

          ผลงานหนังสือ ตำรา งานวิจัย

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2553). บุคลิกภาพผู้นำ ออนไลน์ Kruintr.com.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2553). ผู้นาทางวิชาการ ออนไลน์ Kruintr.com.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2553). ภาวะผู้นาเชิงคุณธรรม จริยธรรม ออนไลน์ Kruintr.com.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2554). ผู้นำทางการบริหาร ออนไลน์ Kruintr.com.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2555). ผู้นำทางเทคโนโลยี ออนไลน์ Kruintr.com.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2558). ภาวะผู้นำ ตำราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2558). รูปแบบ MODEL  นครราชสีมา : welovenet.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2558). ความเป็นครู เอกสารประกอบการสอน  นครราชสีมา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2558). ภาวะผู้นำของผู้บริหาร   นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2559). การศึกษาความเครียดจากการทำงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราสีมา  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2560). ภาวะผู้นำ  กรุงเทพฯ : พลก็อฟปี้เซอวิสแอนซับพราย

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2560). ความเป็นครู หลักการและปรัชญาการศึกษา  นครราชสีมา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2560). บริหารจัดการความขัดแย้ง คุณทำได้  กรุงเทพฯ : พลก็อฟปี้เซอวิสแอนซับพราย

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2560). หักเหลี่ยมความเครียด นครราชสีมา : ครูอินเตอร์.คอม

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. (2561). ความเป็นครู (พิมพ์รั้งที่ 3) กรุงเทพฯ : พลก็อฟปี้เซอวิสแอนซับพราย

สถานที่ติดต่อ

                  โทรศัพท์ 089 – 626-3747
                  Email : siamdoctor@hotmail.com –
                  Facebook.com/kruinter
                  ไลน์ dr.sak1112