หลักสูตร

หลักสูตร พัฒนาคน พัฒนางานด้วยการคิดเชิงบวก

หลักการและแนวความคิด บุคลากรที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุ […]

อ่านรายละเอียด

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ

หลักการและเหตุผล ในสายงานบริการ อาทิ งานบริการในโรงพยาบ […]

อ่านรายละเอียด

หลักสูตร ชาญฉลาด “11Q” สู่ความสำเร็จของงาน

หลักการและแนวความคิด ในโลกในยุคที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้น   […]

อ่านรายละเอียด

หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

หลักการและเหตุผล กิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจ […]

อ่านรายละเอียด

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร ในยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักการและแนวความคิด           ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ย […]

อ่านรายละเอียด

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล ผู้ที่กำลังจะก้าวสู่หัวหน้างานและผู้ที […]

อ่านรายละเอียด

หลักสูตร วิทยากรผู้นำ 5ส

หลักการและเหตุผล 5 ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดและปร […]

อ่านรายละเอียด

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำของครู

หลักการและแนวความคิด ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง […]

อ่านรายละเอียด